wwfl.net
当前位置:首页 >> 汉语拼音字母表韵母表怎么读呢 >>

汉语拼音字母表韵母表怎么读呢

韵母读作:yùn mǔ 韵母表读法如图:

标在a上: 啊 o 喔 e 鹅 i 衣u 乌 ü 迂 复韵母(8个),但有o 或e的:an 安 en 恩 in yin(因) yun(云) ying(鹰) 其中汉语拼音的声调标注规律. a母出现不放过、u并

声母表 b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 韵母表 a o e i u v ai ei ui ao ou iu ie ve er an en in un vn ang eng ing ong 字母表 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

汉语拼音字母表及发音 一、汉语拼音字母表-声母表 (23个) b [玻] p [坡] m [摸] f [佛] d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝] j [基] q [欺] x [希] z [资] c [雌] s [思] r [日] zh[知] ch[嗤] sh[诗] y [医] w [巫] 二、汉语拼音字母表-韵母表 (37个) a[阿] an[安]

单韵母 a[阿] o[喔] e[鹅] i[衣] u[乌] ü[迂] 复韵母 ai[哀] ei[唉] ui[威] ao[奥] ou[欧] iu[由] ie[耶] üe[约] er[儿] 前鼻韵母 an[安] en[恩] in[因] un[温] ün[晕] 后鼻韵母 ang[昂] eng[] ing[英] ong[轰的韵母] 整体认读音节:zhi[吱] chi[吃] shi[使] yi[衣] wu[吴] yu[鱼] yin[因] yun[晕] ye[夜] yue [月] yuan[圆]

声母:b [玻] p [坡] m [摸] f [佛] d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝] j [基] q [欺] x [希] z [资] c[;雌] s [思] r [日] zh[知] ch [嗤] sh [诗] y [医] w [巫] 韵母:i (衣)u(乌)ü(迂)a (啊) ia (呀) ua (蛙)o (喔) uo (窝)e (鹅) ie (耶)üe (

啊,摆,彩,呆,呃,爱抚,该,和,一,摘,开,爱了,爱慕,奶,喔,破,七,啊,爱死,太,五,位,五,溪,呀,在.

声母一共复有 21 个:制 b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s 韵母bai一共有 36 个: a ai an ang ao |du e ei en eng er | o ong ou i ia ian iang iao ie in ing iong iou u ua uai uan uang uei uen ueng uo ü üan üe ün 整体认zhi读音dao节有:zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying

汉语拼音字母表读法有两种:1、a(啊)b(拨)c(剌)d(得)e(恶)f(佛)g(哥),h(喝)i(衣)j(揭)k(渴)l(勒)m(摸)n(讷) o(我)p(坡)q(欺) r(日)s(丝)t(特) u(屋)v(迂)w(屋)s(思)x(稀)y(鸭)z(则)2、a(啊)b(白)c(菜)d(呆)e(恶)f(挨付)g(改) h(哈)i(衣)j(揭)k(开)l(挨欧)m(挨母)n(奶) o(欧)p(皮)q(球) r(啊)s(挨丝)t(台) u(由)v(畏)w(屋)s(丝)x(稀)y(压)z(宰)

汉语拼音字母表-声母表 b [玻] p [坡] m [摸] f [佛] d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝] j [基] q [欺] x [希] z [资] c[;雌] s [思] r [日] zh[知] ch [嗤] sh [诗] y [医] w [巫] 汉语拼音字母表-韵母表 a[阿] an[安] ao[奥] ai[哀] ang[昂] o[喔] ong[翁] ou[欧] e[鹅] en[

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wwfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com