wwfl.net
当前位置:首页 >> 五年级数学简便计算题大全带答案 >>

五年级数学简便计算题大全带答案

五年级上册简便算法题 10÷3.14-6.86÷3.14 37.68÷0.25÷4 3.75-(2.75-1.3) 37.56-(18+7.56) 0.77÷14 4.5×9.8 0.7÷0.125 0.7÷0.25 2.5×3.2×12.5 12.5×9.6×0.25 3.75-(2.8-1.25) 37.65÷0.4÷0.25 3.125÷8÷0.125 37.65-4.75-3.25 25×6.4×12.5 ...

例1、5.76+13.67+4.24+6.33 =(5.76+4.24)+(13.67+6.33) =10+10 =20 例2、37.24+23.79-17.24 =37.24-17.24+23.79 =20+23.79 =43.79 例3、 4×3.78×0.25 =4×0.25×3.78 =1×3.78 =3.78 例4、 125×246×0.8 =125×0.8×246 =100×246 =24600...

例1、5.76+13.67+4.24+6.33 =(5.76+4.24)+(13.67+6.33) =10+10 =20 例2、37.24+23.79-17.24 =37.24-17.24+23.79 =20+23.79 =43.79 例3、 4×3.78×0.25 =4×0.25×3.78 =1×3.78 =3.78 例4、 125×246×0.8 =125×0.8×246 =100×246 =24600...

一、口算下面各题 10-2.65= 0.9×0.08= 528-349= 6+14.4= 24÷0.04= 12.34-2.3= 0÷3.8= 0.77+0.33= 7÷1.4= 67.5+0.25=7.2÷8×4= 5-1.4-1.6= 00÷125÷8= 1.9×4×0.5= 80×0.125= 3× = 6 6= 2 -( + )= 10 2= 3.2×7÷3.2×7= ( - )...

17×40=680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8×0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32×500=160, 0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05, 0.4×0.8=0.32, 4×0.25=1, 0.36+1.54=2 1...

班级: 姓名: 一、口算下面各题。(23分) 10-2.65= 0.9×0.08= 528-349= 6+14.4= 24÷0.04= 12.34-2.3= 0÷3.8= 0.77+0.33= 7÷1.4= 67.5+0.25=7.2÷8×4= 5-1.4-1.6= 400÷125÷8= 1.9×4×0.5= 80×0.125= 3× = 6 6= 2 -( + )= ...

五年级下册数学分数加减简便计算题 请看下面的图片。 我看了一下,题目还可以的 , 自己试着做做吧!

408-12×24 = 408 - 288 = 120 (46+28)×60 = 74 x 60 = 4440 42×50-17 = 2100- 17 = 2083 32+105÷5 = 32 + 21 = 53 420×(327-238) = 420 x 89 = 37380 (4121+2389)÷7 = 6510 ÷7 = 930 3.416÷(0.016×35) = 3.416 ÷0.56 = 6.1 0.8×[(10...

班级: 姓名: 一、口算下面各题。(23分) 10-2.65= 0.9×0.08= 528-349= 6+14.4= 24÷0.04= 12.34-2.3= 0÷3.8= 0.77+0.33= 7÷1.4= 67.5+0.25=7.2÷8×4= 5-1.4-1.6= 400÷125÷8= 1.9×4×0.5= 80×0.125= 3× = 6 6= 2 -( + )= ...

1:体育用品有90个乒乓球,如果每两个装一盒,能正好装完吗?如果每五个装一盒,能正好装完吗?为什么? 90#2=45盒 90#5=18盒 答:如果每两个装一盒,能正好装完如果每五个装一盒,也能正好装完。因为90能整除五。 2:体育店有57个皮球,每三个装在一个盒...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wwfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com