wwfl.net
当前位置:首页 >> 五年级数学简便计算题大全带答案 >>

五年级数学简便计算题大全带答案

简便计算有很多种,还是要多实践

(1)2.5*32*0.125 =(2.5*4)*(8*0.125) =10*1 =10 (2)3.5-7+6.5 =3.5+6.5-7 =3 (3)1.2×2.5+0.8×2.5 =2.5(1.2+0.8) =25 (4)8.9×1.25-0.9×1.25 =1.25(8.9-0.9) =10 (5)12.5×7.4×0.8 =12.5×0.8×7.4 =74 (6)6.5×9.5+6.5×0.5 =6.5×(9....

简便运算: 1) 500+(407+0) 2) 386+382+114 3) 42+(91+158+109) 4) (87+103+113)+97 5) (246+387+154)+13 6) 49+(71+151+129) 7) 255+(79+45) 8) (169+39+131)+261 9) 219+175+181+225 10) 14+498+486 11)84×101 12)(300+6)×12 13)504×25 14)25×(...

班级: 姓名: 一、口算下面各题。(23分) 10-2.65= 0.9×0.08= 528-349= 6+14.4= 24÷0.04= 12.34-2.3= 0÷3.8= 0.77+0.33= 7÷1.4= 67.5+0.25=7.2÷8×4= 5-1.4-1.6= 400÷125÷8= 1.9×4×0.5= 80×0.125= 3× = 6 6= 2 -( + )= ...

(1)2.5*32*0.125 =(2.5*4)*(8*0.125) =10*1 =10 (2)3.5-7+6.5 =3.5+6.5-7 =3 (3)1.2×2.5+0.8×2.5 =2.5(1.2+0.8) =25 (4)8.9×1.25-0.9×1.25 =1.25(8.9-0.9) =10 (5)12.5×7.4×0.8 =12.5×0.8×7.4 =74 (6)6.5×9.5+6.5×0.5 =6.5×(9....

计算题是应用题还是纯计算题???先给着个纯计算题的1.5×4= 6 5.8+1.2=7 45×0.2=9 4.08÷8=0.51 0.54÷0.6=0.9 3.1-2.9=0.2 0.12÷3=0.4 0.4×0.7=0.28 0.32×1000= 32 7÷100=0.7 0.8+0.02=0.82 0.84÷0.3=0.28 3.68÷0.01=36.8 9+1.5=10.5 0.4×0....

虽然有的题目比较费时间,但是也只能 这样来提高自己的学习水平,多和老师交流,在网上是问不到答案的哈 老师是很乐意学生去问问题的,问多了 老师也会给很多学习上的建议

五年级方程题 都不难,自己做吧 那个不会,可以单独通过HI问我 9-2x=1 4+5x=9 10-x=8 8x+9=17 9+6x=14 x+9x=4+7 2x+9=17 8-4x=6 6x-7=12 7x-9=8 x-56=1 8-7x=1 x-30=12 6x-21=21 6x-3=6 9x=18 4x-18=13 5x+9=11 6-2x=11 x+4+8=23 7x-12=8 X-5.7=...

题型 1 (把带有 x 的整式看成整体计算) 7x+5.3=7.4 3x÷5=4.8 30÷x+25=85 13+x=28.5 (要检验) 2.4x=26.4 (要检验) 7.5 — x=3 题型 2 (能化简的先化简,再把带有 x 的整式看成整体计算) 1.4×8 -2x=6 5×3 - x÷2=8 96 ÷ 6+4x=56 3x — 2 × 7=...

一、口算下面各题 10-2.65= 0.9×0.08= 528-349= 6+14.4= 24÷0.04= 12.34-2.3= 0÷3.8= 0.77+0.33= 7÷1.4= 67.5+0.25=7.2÷8×4= 5-1.4-1.6= 00÷125÷8= 1.9×4×0.5= 80×0.125= 3× = 6 6= 2 -( + )= 10 2= 3.2×7÷3.2×7= ( - )...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wwfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com