wwfl.net
当前位置:首页 >> 五年级下册简便运算及答案 >>

五年级下册简便运算及答案

例1、5.76+13.67+4.24+6.33 =(5.76+4.24)+(13.67+6.33) =10+10 =20 例2、37.24+23.79-17.24 =37.24-17.24+23.79 =20+23.79 =43.79 例3、 4×3.78×0.25 =4×0.25×3.78 =1×3.78 =3.78 例4、 125×246×0.8 =125×0.8×246 =100×246 =24600...

常见以下几类题型: 一、运用加法结合律进行简算 (a+b)+c=a+(b+c) 或a+b+c+d=(a+c)+(b+d) 例1、5.76+13.67+4.24+6.33 =(5.76+4.24)+(13.67+6.33) =10+10 =20 例2、37.24+23.79-17.24 =37.24-17.24+23.79 =20+23.79 =43.79 二...

五年级奥数题计算题 1、0.2008+2.008+20.08+200.8+2008 =0.2008×(1+10+100+1000+10000) =0.2008×11110 =2230.888 2、1÷(2÷3)÷(3÷4)÷(4÷5)÷(5÷6)÷……÷(2007÷2008)=1×3/2×4/3×5/4×6/5×……×2008/2007 =2008 3、1+1/3+1/6+1/10+……+1/2009×...

简便运算: 1) 500+(407+0) 2) 386+382+114 3) 42+(91+158+109) 4) (87+103+113)+97 5) (246+387+154)+13 6) 49+(71+151+129) 7) 255+(79+45) 8) (169+39+131)+261 9) 219+175+181+225 10) 14+498+486 11)84×101 12)(300+6)×12 13)504×25 14)25×(...

0.89×100.1 146.5-(23+46.5) 3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7 27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101 3.2×0.25×12.5 (45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4 7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2....

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14 12....

(1)2.5*32*0.125 =(2.5*4)*(8*0.125) =10*1 =10 (2)3.5-7+6.5 =3.5+6.5-7 =3 (3)1.2×2.5+0.8×2.5 =2.5(1.2+0.8) =25 (4)8.9×1.25-0.9×1.25 =1.25(8.9-0.9) =10

0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2 0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5 3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73 3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6 4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 ÷8

3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1 15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9 4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

五年级下册简便运算100道题

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wwfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com